LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“EULA”) is een wettelijk bindende overeenkomst tussen de eindgebruiker van het Ishtar365 Platform (hierna: de “Gebruiker”) en PROCESS DELIGHT, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Bergenstraat 4, met ondernemingsnummer 0685. 868.291 (hierna: “Process Delight”), op grond waarvan Process Delight de Gebruiker een licentie verleent om het Ishtar 365 Platform (hierna: het “Platform”) en de diensten te gebruiken.868.291 (hierna: “Process Delight“), op grond waarvan Process Delight de Gebruiker een licentie verleent voor het gebruik van het Ishtar365 Platform (hierna: het “Platform”) en de diensten die via het Platform aan de Gebruiker worden verleend (“Diensten“). 

Door het Platform te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden die in deze EULA zijn uiteengezet. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze EULA, dient hij het gebruik van het Platform onmiddellijk te staken. 

Process Delight kan deze EULA van tijd tot tijd wijzigen. De Gebruiker zal op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in deze EULA wanneer de Gebruiker de volgende keer inlogt op het Platform. Lees de wijzigingen zorgvuldig door. De gewijzigde versie van deze EULA wordt van kracht op de dag dat deze wordt gepubliceerd.   

 

1. Toepassingsgebied van de EULA 

1.1 De Gebruiker kan een individu of een bedrijf zijn. Bij het kopen van een licentie voor het Platform voor gebruik in een bedrijf, moet het bedrijf het gewenste aantal geautoriseerde gebruikersaccounts aangeven. Voor elk van de gevraagde geautoriseerde gebruikers zal Process Delight dan de respectievelijke gebruikersaccounts aanmaken.  Elk gebruikersaccount wordt beschouwd als een afzonderlijke Gebruiker onder deze EULA. In ieder geval blijft het bedrijf jegens Process Delight verantwoordelijk voor al het gebruik van het Platform en de Diensten door haar geautoriseerde gebruikers. 

1.2 Het Platform omvat (i) alle software gerelateerde documentatie, (ii) updates en upgrades van het Platform (ii) add-ons, plug-ins, API’s of internet-gebaseerde componenten van het Platform die door Process Delight, en (iv) software van derden die zou worden ingebed in of voorzien van het Platform door Process Delight.  Voor alle duidelijkheid, het Platform bevat geen add-ons, plug-ins, API’s of code gecreëerd door de Gebruiker of van derden die niet is verstrekt door Process Delight en Process Delight kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor dergelijke add-ons, plug-ins, API’s of code. 

1.3 De Diensten omvatten alle op maat gemaakte verzoeken voor verbeteringen van het Platform en/of specifieke verzoeken van het bedrijf met betrekking tot het gebruik van het Platform. 

 

2. Verlening van licentie en verplichtingen van de gebruiker 

2.1 Process Delight verleent hierbij aan de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om het Platform en de Diensten te gebruiken op één of meer apparaten die eigendom zijn van, geleased worden door of beheerd worden door de Gebruiker via één of meer specifieke gebruikersaccounts. In het geval van gebruik van de software binnen een bedrijf, zal Process Delight de Gebruiker voorzien van het gevraagde aantal gebruikersaccounts. Elke gebruikersaccount is specifiek voor de aangewezen gebruiker en kan niet worden gedeeld of overgedragen. De Gebruiker is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot het Platform via de gebruikersaccounts.   

2.2 De gebruiker zal: 

het Platform en de Diensten alleen gebruiken voor haar interne bedrijfsdoeleinden en geen enkel deel van het Platform of de inhoud doorverkopen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Process Delight; 

het Platform en de Diensten te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en die de naam, reputatie of rechten van Process Delight niet schaadt; 

adequate beveiligingsmaatregelen te implementeren en te onderhouden om het Platform en de Diensten te beschermen tegen toegang of gebruik door onbevoegde gebruikers; 

bij registratie nauwkeurige, actuele en volledige informatie over de Gebruiker te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze informatie actueel blijft; 

nauwkeurige, actuele en volledige informatie over de patiënt van de gebruiker te verstrekken bij elke test die voor testen naar het testlaboratorium wordt gestuurd.   

2.3 zal de Gebruiker niet: 

Pogingen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot enig deel van het Platform of enige computersystemen en/of netwerken van Process Delight of leveranciers van derden die worden gebruikt om het Platform beschikbaar te stellen aan de Gebruiker; 

Het verstoren of beschadigen van enig deel van het Platform, inclusief, zonder beperking, door het gebruik van virussen, bots, Trojaanse paarden, schadelijke code, flood pings, denial-of-service aanvallen, packet of IP spoofing, vervalste routing of elektronische mail adresgegevens of vergelijkbare methoden of technologie; 

Het Platform of enige inhoud die daarin is opgenomen of wordt weergegeven te distribueren, verhuren, leasen, in licentie te geven, uit te lenen of te verkopen; 

Het Platform te wijzigen, aan te passen, afgeleide werken van het Platform te maken of toe te staan dat het Platform wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in een ander computerprogramma; 

Reverse-engineering, decompileren, decoderen, ontsleutelen, demonteren of afleiden van de broncode van het Platform; 

Scripts, bots, spiders of andere geautomatiseerde mechanismen te gebruiken om informatie te verzamelen of anderszins interactie te hebben met het Platform zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Process Delight; 

Verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten op of in het Platform;  

De naam, voornaam, bijnaam, roepnaam of enige andere direct identificeerbare informatie toevoegen van de patiënten van wie de tests worden ingediend bij het testlaboratorium met behulp van de Services. 

 

3. Garanties, schadeloosstelling en aansprakelijkheid  

 

3.1 Het Platform wordt geleverd “zoals het is” en Process Delight wijst alle garanties, verplichtingen en voorwaarden met betrekking tot het Platform en de Diensten af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, afwezigheid van virussen, nauwkeurigheid of volledigheid van antwoorden of resultaten, of overeenstemming met de beschrijving. Process Delight zal alles in het werk stellen om uptime van het Platform en de Diensten te garanderen. Process Delight garandeert niet dat het gebruik van het Platform of de Diensten ononderbroken en foutloos zal zijn, of dat Process Delight alle softwarefouten zal corrigeren. Er zijn geen garanties van titel, niet-inbreuk of stilzwijgen of rustig bezit met betrekking tot het Platform.  

3.2 De Gebruiker zal Process Delight schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle kosten, schade, verliezen, privacyschendingen, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) die voortvloeien uit of in verband staan met vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met (i) het gebruik dat de Gebruiker maakt van het Platform en/of de Diensten, (ii) elke schending door de Gebruiker (met inbegrip van alle bevoegde gebruikers) van de voorwaarden van deze EULA.   

3.3 Process Delight zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de Gebruiker of een derde partij voor enig verlies van winst, inkomsten of goodwill, verlies of onderbreking van zaken, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of enige indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook. In elk geval en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de totale cumulatieve aansprakelijkheid van Process Delight voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze EULA het bedrag van 5.000 EUR niet overschrijden.  

 

4. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten 

4.1 Process Delight verleent de Gebruiker enkel het recht om het Platform en de Diensten te gebruiken. De titels en eigendomsrechten van het Platform en/of de Diensten worden niet overgedragen aan de Gebruiker. 

4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het Platform, de Diensten en/of enige content die als onderdeel daarvan wordt geleverd, met inbegrip van – zonder beperking – alle rechten, titels en belangen (hetzij juridisch, hetzij billijk, hetzij anderszins) op software, databases, technologie en broncode die in verband daarmee worden gebruikt, alsmede alle rechten op wijziging, verbeteringen en toekomstige releases van de Applicatie, al dan niet geregistreerd, samen met alle rechten op de toekenning van en toepassingen, compilaties, uitvindingen, knowhow, vertrouwelijke informatie, handelsgeheimen, handelsnamen, bedrijfsnamen, domeinnamen zoals die van tijd tot tijd waar ook ter wereld kunnen bestaan, blijven de enige en exclusieve eigendom van Process Delight en/of derde leveranciers van Process Delight. 

4.3 Tenzij anders aangegeven, blijft de Gebruiker eigenaar van alle gegevens of andere inhoud of informatie die de Gebruiker via het Platform verstrekt (hierna: de “Gebruikersgegevens”). het gebruik van het Platform door de Gebruiker en alle Gebruikersgegevens moeten voldoen aan het eigen privacybeleid van de Gebruiker en aan alle binnenlandse, buitenlandse en internationale wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking tot gegevensprivacy, internationale communicatie en de export van technische of persoonlijke gegevens. de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, inhoud en wettigheid van alle Gebruikersgegevens. De Gebruiker stemt ermee in geen inhoud in te dienen die obsceen, lasterlijk, smadelijk, bedreigend, intimiderend, pornografisch, racistisch of etnisch aanstootgevend is of die aanzet tot gedrag dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd of aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. De Gebruiker zal geen materiaal indienen (met inbegrip van virussen, bots, wormen, scripting exploit of andere schadelijke code) dat het Platform of computersystemen of -gegevens kan beschadigen of corrumperen. De Gebruiker verklaart en garandeert Process Delight dat hij voldoende rechten heeft op de Gebruikersgegevens om de rechten in deze paragraaf te verlenen en dat de Gebruikersgegevens geen inbreuk maken op de rechten van derden. De Gebruiker stemt ermee in dat Process Delight naar eigen goeddunken de Gebruikersgegevens op elk moment en met of zonder kennisgeving kan verwijderen.

4.4 De Gebruiker verleent Process Delight hierbij een niet-exclusieve licentie om de Gebruikersgegevens te kopiëren, te verspreiden, uit te voeren, weer te geven, op te slaan, te wijzigen en anderszins te gebruiken in verband met de exploitatie van het Platform.   

4.5 Process Delight kan ook geaggregeerde informatie gebruiken om algemene gebruikspatronen en kenmerken van haar gebruikersbestand te meten en anderszins haar producten en diensten te verbeteren en kan dergelijke geaggregeerde informatie over haar publiek opnemen in promotiemateriaal of rapporten aan derden. Deze geaggregeerde informatie zal niet verwijzen naar namen, telefoonnummers, e-mailadressen, of andere persoonlijk identificeerbare informatie, en het zal niet herleidbaar zijn naar een specifieke ontvanger of Gebruiker e-mailadres.  

4.6 De Gebruiker erkent dat de broncode van het Platform (onder andere) een handelsgeheim is zoals gedefinieerd in de wet van 30 juli 2018. 

 

5. Vertrouwelijkheid

5.1 Elke partij erkent dat zij toegang kan hebben tot vertrouwelijke informatie van de andere partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsgeheimen en technische, financiële of zakelijke informatie, gegevens, ideeën, concepten of knowhow en/of persoonlijke gegevens, al dan niet gemarkeerd als vertrouwelijk, en dat de vertrouwelijke informatie van elke partij van aanzienlijke waarde is voor de bekendmakende partij, die zou kunnen worden geschaad als deze op onjuiste wijze zou worden bekendgemaakt aan derden of zou worden gebruikt in strijd met deze EULA.   

5.2 De Ontvangende Partij moet (i) de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij strikt vertrouwelijk houden; (ii) de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij niet openbaar maken, behalve om haar taken uit te voeren of haar rechten uit te oefenen of zoals anderszins geautoriseerd onder deze EULA, op voorwaarde dat elke openbaarmaking aan de werknemers of agenten van de Ontvanger op een ‘need-to-know’ basis gebeurt en onder een geheimhoudingsverplichting die niet minder strikt is dan die in dit artikel.   

5.3 Op verzoek van de Bekendmakende Partij en bij beëindiging van deze EULA (tenzij op dat moment anders overeengekomen door de partijen), zal elke partij de vertrouwelijke informatie van de andere partij retourneren, vernietigen of permanent verwijderen (naar keuze van de Bekendmakende Partij).   

5.4 Na beëindiging van deze EULA moet de Ontvangende Partij de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij gedurende vijf (5) jaar geheimhouden. 

 

6. Gegevensbescherming  

6.1 Bij het verstrekken van het Platform of Diensten kan Process Delight toegang hebben tot persoonsgegevens van de Gebruiker, met inbegrip van maar niet beperkt tot naam, titel, e-mailadres en IP-adres. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens is noodzakelijk om Process Delight in staat te stellen de gevraagde software en Diensten aan de Gebruiker te leveren. 

6.2 Meer informatie over hoe de gegevens van Gebruiker door Process Delight kunnen worden verwerkt, is te vinden in het Privacybeleid van Process Delight. 

 

7. Duur en beëindiging 

7.1 Deze EULA treedt in werking bij het eerste gebruik door de Gebruiker van het Platform en/of de Diensten en blijft van kracht gedurende een initiële termijn waarvoor licenties vooraf zijn betaald. In geval van toegang via een demoportaal wordt de EULA automatisch gestopt wanneer de toegang wordt ingetrokken.  

7.2 Process Delight kan deze EULA onmiddellijk beëindigen, zonder enige vergoeding, in het geval dat de Gebruiker een wezenlijke inbreuk op enige bepaling van deze EULA niet herstelt binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving van Process Delight.   

7.3 Bij beëindiging of afloop van deze EULA, om welke reden dan ook, (i) worden de onder deze EULA verleende licenties en rechten beëindigd en (ii) dient de Gebruiker het gebruik van het Platform en/of de Diensten onmiddellijk te staken. 

7.4 Na beëindiging of afloop van de EULA, tenzij dit het gevolg is van een schending door de Gebruiker, zal Process Delight op verzoek van de Gebruiker redelijke inspanningen leveren om de Gebruikersdata beschikbaar te stellen voor download. Indien beschikbaar gesteld, dient de Gebruiker de Gebruikersgegevens binnen 30 dagen na beëindiging of afloop te downloaden. Daarna kan Process Delight de Gebruikersgegevens verwijderen.   

 

8. Diverse bepalingen

8.1 Geen van de partijen mag haar rechten of verplichtingen onder deze EULA geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, en elke toewijzing of overdracht zonder deze toestemming zal als nietig worden beschouwd.  

8.2 Waar mogelijk zullen de bepalingen van deze EULA zodanig worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving. Als een of meer bepalingen van deze EULA echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, blijft de rest van die bepaling en van deze EULA volledig van kracht alsof de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling hierin nooit was opgenomen. Bovendien, als de partijen besluiten om de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en), of een deel daarvan, te wijzigen en/of een nieuwe bepaling overeenkomen, moeten ze dit op een zodanige manier doen dat de nieuwe of gewijzigde bepaling zoveel mogelijk het doel van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) belichaamt. 

8.3 Het niet uitoefenen of vertragen van de uitoefening van een recht onder deze EULA door een partij, een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht, of een gedeeltelijke reactie of het uitblijven van een reactie door een partij in geval van schending door de andere partij van een of meer bepalingen van deze EULA zal niet gelden of geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand (expliciet of impliciet, geheel of gedeeltelijk) van de rechten van die partij onder deze EULA of onder de genoemde bepaling(en) en zal de verdere uitoefening van dergelijke rechten niet uitsluiten. Elke verklaring van afstand van een recht moet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn. 

 

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging van deze EULA zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, en er zal geen effect worden gegeven aan enige andere keuze-van-wet of conflict-of-laws regels of bepalingen (hetzij Belgisch, buitenlands of internationaal).  

Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze EULA vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, België.